Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai

TÓM TẮT:

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì yêu cầu và nhiệm vụ cung cấp thông tin của kế toán cho các nhà quản lý đòi hỏi ngày càng đa dạng, phong phú và kịp thời, đồng thời để đáp ứng cho hoạt động quản lý và điều hành đạt hiệu quả cao, đặc biệt là quản lý hữu hiệu về mặt kinh tế tài chính. Các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai mặc dù đã quan tâm đến hệ thống tổ chức và các công cụ quản lý trong đó có hệ thống kế toán nhưng vẫn chưa thực sự phù hợp và đáp ứng được điều kiện mở cửa và hội nhập kinh tế hiện nay. Do vậy, hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các Doanh nghiệp nhỏ và vừa sao cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của các doanh nghiệp đồng thời tôn trọng các nguyên tắc, chính sách, chế độ kế toán góp phần khắc phục những tồn tại trong tổ chức công tác kế toán nhằm nâng cao hiệu quả của thông tin kế toán đối với hoạt động của các doanh nghiệp là sự cần thiết khách quan và hướng đến đáp ứng nhu cầu theo chuẩn báo cáo kế toán quốc tế (IFRS) tại Việt Nam.

TỪ KHOÁ: Tổ chức công tác kế toán; Chất lượng thông tin kế toán; DNNVV; Tỉnh Đồng Nai

Lý Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Phan Thị Như Ý (2021)

Tạp chí Công thương. ISSN: 0866-7756. Số 13 tháng 6 năm 2021. Trang 465-470


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,609       1/744