Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Vận dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai

TÓM TẮT:

Nghiên cứu này là nhằm vận dụng Thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động phù hợp với doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai, Xác định được nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty.Nhận dạng các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai. xác định chiều hướng và mức độ tác động của nhân tố Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Học hỏi và phát triển đến hiệu quả hoạt động tổng thể của doanh nghiệp, Phần mềm SPSS 27 đã được sử dụng  phân tích dữ liệu. Với 200 bảng hỏi được gửi đi và kết quả thu được 173 mẫu. Sau đó, chạy phần mềm SPSS 27 để tiến hành phân tích sau khi dữ liệu được sàng lọc. Tiếp theo là đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua việc sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai đã vận dụng Thẻ điểm cân bằng với 4 khía cạnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Đào tạo và phát triển để đánh giá hiệu quả hoạt động là khá tốt.

TỪ KHOÁ: Doanh nghiệp, FDI, hiệu quả, hoạt động, kế toán

Nguyễn Văn Dũng; Nguyễn Thị Thu Hiền; Nguyễn Thị Hoài Thương (2021)

Tạp chí kế toán kiểm toán, số tháng 6/2021.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  150,676       3/1,201