Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn sử dụng phần mềm kế toán của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

TÓM TẮT:

Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đế ý định lựa chọn sử dụng phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Đồng Nai. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến được sử dụng trên 195 khảo sát thực tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng và tác động tích cực đến ý định lựa chon sử dụng phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Đồng Nai. Các nhân tố này bao gồm: hiệu quả mong đợi (HQ), tính dễ sử dụng (SD), ảnh hưởng của xã hội (XH), điều kiện hỗ trợ (DK), giá cả (GC) và thói quen sử dụng PMKT (TQ).

Từ khóa: Phần mềm kế toán, doanh nghiệp vừa và nhỏ, ý đinh lựa chọn, Đồng Nai.

TS. Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Phương Nam (2020)

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. ISSN: 1859-1914. Số tháng 5/2020. Trang 83-86.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  192,666       1/619