Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

TÓM TẮT:

Công tác kế toán nói chung, kế toán quản trị nói riêng có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Tuy nhiên, công tác kế toán quản trị ở mỗi doanh nghiệp cũng khác nhau, chịu nhiều tác động từ nhiều yếu tố. Nghiên cứu được thực hiện nhằm chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kế toán quản trị trong các DNVVN trên địa bàn thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai. Kết quả cho thấy các yếu tố: NT (Nhận thức về KTQT của nhà quản trị), TD (Trình độ nhân viên kế toán), CT (Mức độ cạnh tranh của thị trường), VB (Văn bản, chính sách pháp luật), QM (Quy mô doanh nghiệp), CN (Công nghệ sản xuất) giải thích được 67.1% sự biến thiên về công tác kế toán quản trị trong các DNVVN trên địa bàn thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp cải thiện công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trong thời gian tới..

TỪ KHOÁ:  Yếu tổ ảnh hưởng, Công tác tổ chức, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Kế toán quản trị

Chi tiết bài báo xem Tại đây.

NGUYỄN TIẾN QUANG, BÙI VĂN THỤY, TRẦN NGỌC KHÁNH NHI, LÊ THỊ HOÀI THANH (2021)

Tạp chí Công thương. ISSN: 0866-7756.  Số 26 - Tháng 1/2021, trang 308-313


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  192,714       1/620